Avís legal

AVÍS LEGAL

 1. OBJECTE

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’ús del Portal d’Internet “www.rubber-river.com” i tots els altres portals titularitat Flòrido Dolcet Esteve, amb domicili social a Av. Diputació, 14 de Sort (Lleida), Espanya, amb número d’identificació fiscal 78.069.967-D.

Flòrido Dolcet Esteve es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’ús amb l’objecte d’adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment.

Les presents Condicions Generals d’ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis del Portal, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de les condicions generals d’ús, a les seves pròpies condicions particulars d’ús (d’ara endavant les Condicions Particulars).

La utilització per part de l’usuari de qualsevol dels Serveis del Portal suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’ús en la versió publicada en el present portal en el moment en què l’usuari accedeixi al Portal, així com a les Condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

2.1. Condició d’Usuari

La utilització de qualsevol Servei del Portal atribueix la condició d’usuari del mateix.

2.2. Flòrido Dolcet Esteve es reserva el dret a difondre, total o parcialment, els Anuncis de l’Anunciant a tercers portals, en campanyes publicitàries per promocionar el portal, així com en altres llocs web, com ara xarxes socials o blocs, acceptant l’Anunciant dita condició.

2.3. Necessitat de Registre

Amb caràcter general per a l’accés als Serveis del Portal no serà necessari el registre de l’Usuari del Portal. No obstant la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al registre previ de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei o en les condicions particulars que li siguin d’aplicació.

2.4. Gratuïtat dels Serveis

Amb caràcter general els Serveis oferts a través del Portal tindran caràcter gratuït. No obstant, la utilització de determinats Serveis del Portal pot, o podrà estar en el futur, subjecta a contraprestació econòmica en la forma i termes que es determini en les corresponents Condicions Particulars del Servei.

2.5. Ús del Portal i els seus serveis

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i / o serveis oferts pel portal serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat.

L’usuari es compromet a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús, i les condicions particulars que, si escau, li siguin d’aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Portal ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable. L’usuari coneix i accepta que el portal enviarà una resposta automàtica per cadascun dels anuncis en els quals estigui interessat i es posi degudament en contacte.

En particular, l’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús i, si escau, a les Condicions Particulars que li siguin d’aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

iii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

 1. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 2. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per això.

vI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

vii. No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts dels Portals.

viii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals oa tercers.

 1. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
 2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix que tots els elements del Portal i de cada un dels Serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Flòrido Dolcet Esteve o de tercers.

Tret que fos autoritzat per Flòrido Dolcet Esteve o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar , posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.

En particular, queda terminantment prohibit la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per al seu posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens a Flòrido Dolcet Esteve sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de Flòrido Dolcet Esteve.

L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització del Portal i de cada un dels corresponents Serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

L’Usuari s’haurà d’abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de Flòrido Dolcet Esteve o dels tercers que figurin al Portal i en cada un dels diversos Serveis oferts a través d’ell. Així mateix, l’Usuari haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Flòrido Dolcet Esteve o per tercers, ja sigui al Portal, en qualsevol dels Serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

L’usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu anunci per a les finalitats descrites a l’apartat 2.2. del present Avís Legal, així com a afegir les marques d’aigua de Flòrido Dolcet Esteve per tal d’evitar un aprofitament no consentit per part de tercers.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

4.1. Disponibilitat i Continuïtat del Portal i els Serveis Flòrido Dolcet Esteve no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus Serveis.

Flòrido Dolcet Esteve no serà responsable, amb els límits establerts en l’Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat del Portal i els seus serveis.

4.2. Continguts i Serveis de  Flòrido Dolcet Esteve

Flòrido Dolcet Esteve respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per Flòrido Dolcet Esteve i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre el correcte ús dels serveis d’Internet prestats per Flòrido Dolcet Esteve. En qualsevol cas, l’eventual responsabilitat de Flòrido Dolcet Esteve davant l’usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament de l’usuari per Flòrido Dolcet Esteve, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

4.3. Continguts i Serveis de Tercers

Flòrido Dolcet Esteve no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d’informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Portal. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers al Portal.

Flòrido Dolcet Esteve no controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

v no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers al Portal així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de: a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers; d) els vicis i defectes de tota classe dels Serveis i continguts de tercers prestats a través del Portal.

Flòrido Dolcet Esteve no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas que Flòrido Dolcet Esteve no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.

4.4. Conducta dels Usuaris

Flòrido Dolcet Esteve no garanteix que els Usuaris del Portal utilitzin els continguts i / o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions Particulars que resultin d’aplicació Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

Flòrido Dolcet Esteve no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts dels Portals per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d’actuació a través del Portal. A títol enunciatiu, però no limitatiu, Flòrido Dolcet Esteve no serà responsable indirecta o subsidiàriament de: a) els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Portal; b) els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l’usuari dels serveis i continguts del Portal; c) Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris; d) dels danys i perjudicis derivats d’infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

 1. CONTRACTACIÓ AMB TERCERS A TRAVÉS DEL PORTAL

L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Portal, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’Usuari i l’anunciant i / o tercera persona. En conseqüència, l’Usuari accepta que Flòrido Dolcet Esteve no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del portal.

 1. DISPOSITIUS TÈCNICS D’ENLLAÇ

El Portal posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç i eines de recerca que permeten als Usuaris l’accés a portals titularitat de tercers (enllaços). L’Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts dels portals enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera Flòrido Dolcet Esteve de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica dels portals enllaçats, la qualitat, fiabilitat exactitud i / o veracitat dels serveis, informacions, elements i / o continguts als quals l’Usuari pugui accedir en les mateixes i en els directoris de cerca inclosos al Portal.

Flòrido Dolcet Esteve no serà responsable indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) el funcionament, indisponibilitat, inaccessibilitat i l’absència de continuïtat dels portals enllaçats i / o els directoris de recerca disponibles; b) la falta de manteniment i actualització dels continguts i serveis continguts en els portals enllaçats; c) la falta de qualitat, inexactitud, il · licitud, inutilitat dels continguts i serveis dels portals enllaçats.

L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas que Flòrido Dolcet Esteve no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remet és lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització o, si la tingués, actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.

 1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Abans de completar el Registre d’Usuaris haurà de llegir la següent informació sobre Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

 1. RESOLUCIÓ

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, interrompent el seu accés al Portal o als seus corresponents Serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels Serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin d’aplicació.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Flòrido Dolcet Esteve o qualsevol de les seves filials pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del Portal o de qualsevol dels Serveis vinculats al mateix. Igualment, l’usuari mantindrà a Flòrido Dolcet Esteve i les seves filials indemnes davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra Flòrido Dolcet Esteve, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d’aquest usuari mitjançant la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al que preveu les condicions generals o particulars que fossin d’aplicació.

 1. DIVERSOS

9.1. modificacions

Flòrido Dolcet Esteve es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

9.2. Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels Serveis del Portal els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors al seu càrrec. En aquells Serveis en els quals expressament s’assenyali, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

9.3. Condicions d’ús de Facebook Connect en www.rubber-river.com

Facebook Connect és un servei de Facebook a través del qual un usuari pot emportar-se a altres portals seva xarxa social.

Permet que un usuari visiti un portal, en aquest cas fotocasa.es, portant als seus amics de Facebook “en una motxilla”.

En identificar-se a través de “Connecta amb Facebook”, l’usuari pot seleccionar compartir la seva activitat amb la resta dels seus amics de Facebook que també utilitzen aquesta aplicació de www.rubber-river.com. Aquesta activitat es pot consultar a l’adreça www.rubber-river.com.

L’activitat en www.rubber-river.com que un usuari que connecta amb Facebook podeu seleccionar compartir amb la resta dels seus amics que també han connectat amb Facebook en www.rubber-river.com és:

– Anuncis d’immobles que ha publicat perquè els seus amics puguin ajudar a difondre’l.

– Anuncis escollits com a favorits perquè els seus amics puntuïn i comentin.

– Comentaris i puntuacions sobre els favorits dels seus amics (visibles per a tots els amics en comú).

– Recerques guardades per rebre novetats per correu electrònic (ex. “M’interessen pisos de lloguer a venda a Lleida capital d’almenys 60 m2”)

A més, si l’usuari així ho desitja també se li dóna l’oportunitat de publicar a Facebook aquestes accions.

L’apartat La teva activitat de www.rubber-river.com permet a l’usuari consultar tota la seva activitat i triar quina informació voleu compartir amb la resta dels seus amics. Per defecte no compartirà res del seu historial d’accions al portal.

En cap moment ni Facebook ni Flòrido Dolcet Esteve comparteixen cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris i la seva única finalitat és l’establerta en les presents condicions generals.

 1. DURADA I ACABAMENT

La prestació dels serveis i / o continguts del Portal té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, i d’acord amb la clàusula 8 de les presents Condicions Generals, Flòrido Dolcet Esteve està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del Portal i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

 1. LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis d’Espanya i se sotmeten a la jurisdicció del domicili de l’Usuari. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Flòrido Dolcet Esteve i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya).

Condicions particulars de contractació del servei d’anuncis

 1. Condicions generals de contractació

1.1. El present document té per objecte establir les Condicions Particulars d’ús i Contractació Online del Servei ANUNCIS (en endavant el Servei) prestat per Flòrido Dolcet Esteve al Portal d’Internet http:// www.rubber-river.com (d’ara endavant el Portal).

1.2. La utilització i contractació del Servei suposa i expressa l’adhesió i acceptació expressa de l’Anunciant a les presents condicions particulars d’ús i Contractació via online del Servei així com a les Condicions Generals d’ús del Portal, constituint ambdós documents Les Condicions Generals de Contractació que regiran la relació formalitzada entre l’Anunciant i Flòrido Dolcet Esteve. D’ara endavant les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

1.3. En cas de Discrepància entre les Condicions Generals d’ús del Portal i les Condicions Particulars d’ús i Contractació via Online del Servei ANUNCIS és aplicable el que estableix aquest document.

 1. Descripció del servei

2.1. El Servei consisteix en la inserció d’anuncis al portal online www.rubber-river.com.

2.2. Flòrido Dolcet Esteve. es reserva el dret a difondre, total o parcialment, els Anuncis de l’Anunciant a tercers portals, en campanyes publicitàries per promocionar el portal, així com en altres llocs web, com ara xarxes socials o blocs, acceptant l’Anunciant dita condició.

 1. Modalitats del servei

3.1. ANUNCIS: Modalitat del Servei per anunciants particulars en totes les categories. Permet inserir gratuïtament un anunci, en aquestes categories, que és publicat al Portal.

3.2. ANUNCIS DE PAGAMENT: Modalitat del Servei per anunciants professionals en totes les categories. Permet inserir anuncis, que són publicats en www.rubber-river.com

3.3. ANUNCIS DE PAGAMENT DESTACAT: Modalitat del Servei per anunciants particulars i professionals que volen ressaltar els seus anuncis amb aquest format al Portal No hi ha limitació d’anuncis. Els anuncis contractats es publiquen en línia.

 1. Procediment de contractació del servei

4.1. Per inserir anuncis al Portal l’anunciant ha de completar el formulari d’alta d’anuncis. Tots els anuncis han de passar un servei de validació previ que pot comportar un termini de temps comprès entre 24 i 48 hores.

Durant aquest període, les seves dades podran ser visualitzats pels professionals que hagin contractat aquest servei malgrat que les seves dades no hagin estat encara validats.

Un cop completat Flòrido Dolcet Esteve li enviarà un correu electrònic de confirmació.

4.2. A partir d’aquest moment les dades de l’anunciant quedaran registrats i podrà posar i renovar anuncis amb tan sols identificar-se. Un cop registrat, cada vegada que accedeixi a l’àrea Posar Anuncis li demanarem la seva adreça de correu electrònic i la seva clau d’accés per a procedir a la inserció o renovació d’anuncis.

4.3. Un cop registrat l’usuari podrà accedir a la inserció i renovació d’anuncis online identificant utilitzant el formulari d’accés a usuaris introduint en el mateix el seu e-mail i contrasenya.

4.4. Quan l’usuari ho desitgi podrà modificar les seves dades de registre utilitzant per a això l’enllaç “Modificar dades” a les pàgines de “Gestió Particulars” o “Gestió Professionals”.

 1. Normes de publicació dels anuncis

Amb caràcter general, la publicació d’Anuncis Gratis al Portal estarà subjecta a les següents regles de redacció:

5.1. Completar tots els apartats del formulari d’alta de l’Anunci.

5.2. No superar el límit màxim del camp de text de l’anunci.

5.3. Per a la inserció d’Anuncis haurà de completar correctament els camps obligatoris que així s’indiquen.

5.4. De la mateixa manera, la publicació d’Anuncis Gratis al Portal estarà subjecta a les següents normes:

 1. a) Els anuncis gratis són només per a particulars, estant limitat el nombre d’anuncis per anunciant.
 2. b) No s’admeten Anuncis repetits.
 3. c) No s’admeten Anuncis que inclouen fotografies amb URL (adreces Internet) o números de telèfon.
 4. d) No s’admeten Anuncis amb números de telèfon de contacte de pagament extra tipus 80x.
 5. e) No s’admeten Anuncis amb altres formes de contacte (pe SMS, etc.).
 6. f) No s’admeten Anuncis que haurien d’estar en altres categories.
 7. g) No s’admeten Anuncis que haurien d’estar en categories de pagament, però s’insereixen en categories gratuïtes.
 8. h) No s’admeten Anuncis relatius a armes de foc oo qualsevol producte, servei o informació que pugui ser contrari a la Llei, la moral, l’ordre públic o les normes editorials del Portal.
 9. Limitació de la responsabilitat

6.1. L’Anunciant reconeix i accepta que la responsabilitat màxima de Flòrido Dolcet Esteve enfront del Anunciant que pogués derivar-se de la inserció d’Anuncis al Portal i en qualsevol de les seves websites és la següent: Si Flòrido Dolcet Esteve no inserís l’Anunci en les dates previstes, si l’Anunci no fora inserit en la forma i termes acordats, ja sigui per raons tècniques o de qualsevol altre tipus, o per qualsevol altra causa, la responsabilitat màxima queda limitada a la reinserció de l’Anunci amb posterioritat en una posició semblant i, si això no fos possible o si Flòrido Dolcet Esteve així ho decidís, al reemborsament de la part proporcional del preu per Anunci efectivament satisfet per l’Anunciant.

6.2. En cap cas Flòrido Dolcet Esteve respondrà per un altre tipus de danys, ja siguin efectius, indirectes, o de qualsevol altre tipus, ni pel lucre cessant que hagués pogut patir l’Anunciant per la falta de publicació puntual i / o correcta de qualsevol Anunci.

6.3. Flòrido Dolcet Esteve no respondrà pels retards, publicació errònia ni per la falta de la publicació de l’anunci que siguin conseqüència de fets o circumstàncies que estiguin fora del seu control, inclòs, a títol enunciatiu i no limitatiu, acció governativa, incendi, inundació, insurrecció, terratrèmol, fallada tècnica, motí, explosió, però, vaga legal o il·legal, escassetat de personal o de material, interrupció del transport de qualsevol tipus, retard a la feina, o qualsevol altra circumstància fora del control de Flòrido Dolcet Esteve.

 1. Manifestacions i garanties de l’anunciant / indemnitzacions

7.1. La inserció d’Anuncis al Portal s’efectua en consideració a les presents manifestacions i garanties que efectua l’Anunciant.

7.2. L’Anunciant té dret a publicar el contingut de l’Anunci, sense que això infringeixi la Llei i cap dret de tercers, incloent els drets de propietat industrial i intel·lectual. Serà responsabilitat de l’Anunciant obtenir totes les autoritzacions, públiques o privades, i efectuar tots els pagaments per la utilització dels drets de propietat intel·lectual i industrial que es continguin en l’Anunci. L’Anunciant declara conèixer que Flòrido Dolcet Esteve ha acceptat efectuar la inserció de l’Anunci sobre la base de la present manifestació i garantia.

7.3. L’Anunciant, així com l’Anunci, el seu contingut i qualsevol material de l’Anunciant al fet que puguin accedir els Usuaris del Portal a través de l’anunci, compleixen les normes vigents sobre publicitat, inclosa l’efectuada per mitjans electrònics i online, així com qualsevol altra normativa aplicable , i, especialment, la relativa a telecomunicacions, protecció de consumidors i usuaris, dret a l’honor, a la intimitat ia la pròpia imatge, i protecció del menor i de la infància.

7.4. La inclusió de l’anunci al Portal o en qualsevol de les websites no suposa l’incompliment ni la violació de cap obligació legal i / o contractual assumida per l’Anunciant amb terceres persones.

7.5. L’Anunciant serà l’únic responsable, davant dels Usuaris del Portal i terceres persones del text i informació contingudes a l’Anunci. Així, a títol enunciatiu i en cap cas limitatiu, Flòrido Dolcet Esteve  no serà responsable, ni directa, ni indirecta ni subsidiària, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se per als usuaris del Portal i / o terceres persones de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat, legalitat de les dades o informacions continguts en l’Anunci inserit.

7.6. L’Anunciant reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, formalitzi amb usuaris del Portal o terceres persones contactades a través del Portal, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’Anunciant i l’Usuari del Portal i / o la tercera persona. En conseqüència, l’Anunciant accepta Flòrido Dolcet Esteve no té cap tipus de responsabilitat, ni directa, ni indirecta ni subsidiària, sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats als Usuaris del Portal i / o terceres persones amb motiu de les negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals que aquests formalitzin amb l’Anunciant.

7.7. En qualsevol cas, l’Anunciant accedeix a indemnitzar Flòrido Dolcet Esteve, immediatament que sigui requerit per a això, de totes les despeses, costos, perjudicis i pèrdues de qualsevol tipus (incloent honoraris d’advocats i procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en què incorri Flòrido Dolcet Esteve com a conseqüència de qualsevol reclamació, efectiva o imminent, de qualsevol tipus, relativa a la publicació o comunicació al públic de l’anunci o del seu contingut, incloent les basades en violació de drets de propietat industrial o intel·lectual, calúmnia, difamació, incompliment de deure de confidencialitat, revelació de secrets, incompliment de qualsevol deure legal o reglamentari i / o de publicitat il·lícita, falsa o enganyosa.

 1. Dret a rebutjar l’anunci per Flòrido Dolcet Esteve

8.1. Flòrido Dolcet Esteve no s’obliga a revisar prèviament el contingut de cap Anunci, i qualsevol revisió o aprovació efectuada per Flórido Dolcet Esteve no s’ha d’entendre com a acceptació que aquest Anunci compleix els termes de les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

8.2. Flòrido Dolcet Esteve es reserva el dret, exercitable en qualsevol moment i de manera discrecional, a:

8.2.1. Rebutjar qualsevol Anunci, l’ordre d’inserció d’anuncis, o compromís d’ubicació.

8.2.2. Eliminar qualsevol anunci del Directori Flòrido Dolcet Esteve o de qualsevol pàgina.

 1. Condicions de pagament

9.1. Un cop inserit l’anunci per part del professional haurà de realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit, sent la recepció del comprovant del mateix el que definirà el moment de començament de la publicació de l’anunci o el moment d’inici del servei de renovació contractat.

 1. Diversos

10.1. Flòrido Dolcet Esteve es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes en les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, així com en els preus del Servei.

10.2. Els preus dels servei per a cadascuna de les modalitats seran els establerts en les corresponents pàgines del Portal per a cada servei i seran vàlids durant el temps que els romanguin accessibles a l’Usuari.

10.3. Amb caràcter general, Flòrido Dolcet Esteve informa a l’Anunciant que no arxivarà el document electrònic en què es formalitzi la contractació del Servei. Així mateix li informa que el Procediment de Contractació del Servei i tots els documents contractuals que regiran la relació formalitzada es realitzaran en llengua espanyola.

10.4. Les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ que han de regir la relació entre Flòrido Dolcet Esteve i el Anunciant són aplicables des de l’inici del Procediment de Contractació Online del Servei assenyalat en el present document fins a la finalització del termini de temps pel qual ha estat contractada la inserció del anunci / s en qualsevol de les edicions de Flòrido Dolcet Esteve.

10.5. La utilització i contractació del Serveis estarà subjecta a Política de Protecció de Dades del Portal.

 1. Llei aplicable i jurisdicció competent

11.1. Totes les qüestions relatives a la utilització i contractació del Servei es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del territori espanyol Espanya.

      Accreditation of the Biosphere distinction